Quay lại menu chính

Gỡ cài đặt - SBước 2

Version 1.24.4

xóa những thư mục làm việc

mọi thứ đã bị xóa thành công.

Xin xóa thư mục script
"/home2/e3c1q3e5/public_html/freewebdir.com/webdir/tools/msd/"
bằng tay.

lên mức trên